CHÀO NĂM MỚI 2024: KHÍ THẾ MỚI, THẮNG LỢI MỚI

 

Dân tộc Việt Nam bước vào mùa Xuân mới trong khí thế mới, hân hoan và vững tin hơn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 2023 là một năm có ý nghĩa bản lề – tiếp nối và tạo dựng bước phát triển mới giữa hai nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc; và chúng ta thực sự đã có một năm thành công. Dù tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, thách thức nhiều hơn so với dự báo, với những xung đột gay gắt, gây tổn thương, mất mát cho cộng đồng; khiến kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều thách thức; thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng… nhưng đất nước ta vẫn giữ vững đà phát triển, kinh tế – xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nổi bật là hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Việt Nam tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu.

Năm 2023 cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh – một Nghị quyết rất quan trọng được ra đời vào mùa Xuân năm 2003, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” vào ngày 24/11/2023.

Cũng trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023), cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt; là sự thể hiện cao độ, sâu sắc, khẳng định vị trí, vai trò, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một Năm mới, một mùa Xuân mới đã đến!

Năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp nối thành công của nửa nhiệm kỳ và ý nghĩa của năm bản lề 2023, tạo nguồn lực và động lực để hoàn thành nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại và của cả Đại hội XIII. Mùa Xuân năm 2024, toàn dân tộc Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, thuộc bất cứ thành phần nào, đồng tâm, đồng thuận, chung sức, chung tay thực hiện Nghị quyết mới về đại đoàn kết dân tộc.

Khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới, được Đảng ta khởi xướng từ Đại hội XIII, tiếp tục là nguồn động lực lớn nhất, thôi thúc cả đất nước và mỗi người dân Việt Nam đóng góp vào sự nghiệp chung. Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 được đưa ra bao gồm 15 chỉ tiêu chủ yếu, với quyết tâm tăng trưởng GDP khoảng 6% – 6,5% trong điều kiện tăng trưởng kinh tế năm 2023 ước cả năm chỉ trên 5% và nền kinh tế còn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức thể hiện một quyết tâm lớn, kỳ vọng lớn vào sự phát triển đất nước. Quyết tâm và kỳ vọng ấy chắc chắn cần phải được chuyển biến thành những hành động cụ thể của mỗi người dân, từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành từ địa phương tới cả nước, từ cấp cơ sở tới cấp Trung ương thì chúng ta mới có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Chìa khóa để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2024, nhiệm kỳ Đại hội XIII, thực hiện khát vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân chính là phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công” là chân lý trong thời đại Hồ Chí Minh. Đoàn kết là “sức mạnh vô địch”. Đoàn kết là truyền thống quý báu, là một đặc điểm nổi bật của dân tộc Việt Nam với hàng ngàn năm lịch sử hào hùng. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong toàn dân, đoàn kết với cộng đồng quốc tế tạo dựng nền tảng vững chắc để nắm bắt thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thành công mọi nhiệm vụ đề ra. Yêu quê hương, đất nước, ý chí tự cường, quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là điểm Đồng lớn nhất, sợi chỉ đỏ xuyên suốt để kết nối, tạo dựng nên tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đã giúp đất nước ta, dân tộc ta đạt được rất nhiều kỳ tích trong lịch sử, và nay tiếp tục sẽ là yếu tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Mùa Xuân năm 2024 là mùa Xuân đầu tiên trong chương mới của đại đoàn kết toàn dân tộc!

Sự nghiệp xây dựng và phát triển đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát triển lên một tầm cao mới với sự ra đời của Nghị quyết số 43. Nếu mùa Xuân năm 2003 là mùa Xuân đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 23, thì mùa Xuân năm 2024 là mùa Xuân đầu tiên toàn dân tộc ta quán triệt, thực hiện, đưa Nghị quyết số 43 vào cuộc sống.

Quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 43 kế thừa và phát triển Nghị quyết số 23 với việc đề ra nhiều điểm mới; thể hiện rõ khát vọng phát triển và sự nhất quán với tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Để thực hiện thành công Nghị quyết, xứng đáng với yêu cầu phát triển của đất nước, sự tin yêu và kỳ vọng của Đảng và Nhân dân, tâm huyết và tin tưởng của người đứng đầu Đảng ta, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hệ thống chính trị và mỗi người dân cần quyết tâm:

1- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

2- Hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước;

3- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

4- Nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc;

5- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tiềm năng và sức sáng tạo của Nhân dân;

6- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước;

7- Tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 chắc chắn sẽ góp phần quan trọng giúp đất nước Việt Nam hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2024; giúp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giúp toàn dân tộc củng cố vững chắc khối đại đoàn kết ở một tâm thế mới, sức mạnh mới, tầm cao mới.

Với tình đồng chí, với nghĩa đồng bào, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, quyết tâm thực hiện lời hiệu triệu “phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam” để “phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”. Mùa Xuân mới tiếp sức thêm cho niềm tin, sự phấn khởi để chúng ta quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; mỗi người dân được tận hưởng các giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc trong một đất nước phồn vinh./.

Tạp chí Mặt trận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.