BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG: CẦN XUẤT PHÁT TỪ TRÁI TIM LÀ NIỀM TIN, LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM

 

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Công tác này thực sự có hiệu quả vững chắc khi xuất phát từ tình cảm yêu nước chân chính, với niềm tin khoa học và tri ân với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

1. Trái tim yêu nước và niềm tin khoa học là gốc rễ lâu bền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ chính là bảo vệ cuộc sống, giống nòi, văn hóa, cốt cách, con người Việt Nam. Do đó, cần thấy rõ trách nhiệm bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng không chỉ là của cán bộ, đảng viên mà là của mọi tầng lớp nhân dân, đồng nghĩa với trách nhiệm bảo vệ cuộc sống yên bình của mỗi gia đình và cá nhân.

Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân mà tuyên giáo là lực lượng nòng cốt; đồng thời là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội và của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Hiện nay, các thế lực phản động, thù địch dùng mọi thủ đoạn tấn công vào “cái gốc” chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng làm suy yếu vai trò lãnh đạo, hạ thấp vị thế, uy tín của Đảng và làm lệch hướng con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Chúng xuyên tạc Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng; đòi đổi tên Đảng, kêu gọi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi “thực hiện cạnh tranh chính trị, thiết lập chế độ đa đảng”. Chúng xuyên tạc, phủ nhận những thắng lợi, thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khoét sâu sai lầm, khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng; xuyên tạc đoàn kết nội bộ Đảng và bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, đời tư của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam giai đoạn hiện nay càng đòi hỏi phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với xây dựng Đảng và đối với quá trình xây dựng đất nước; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; xuất phát từ bài học kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, đặc biệt là kinh nghiệm từ sự tan rã, sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu; xuất phát từ thực tế trong nước, một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để công tác này có hiệu quả, cần xuất phát từ trái tim yêu nước, có niềm tin chiến thắng, với trách nhiệm bảo vệ giống nòi, giang sơn gấm vóc Việt Nam, chứ không phải bằng mệnh lệnh, gượng ép, đối phó. Một khi cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được như vậy, tích cực hành động bằng trái tim tin tưởng, trách nhiệm, nhiệt huyết, chắc chắn nền tảng tư tưởng của Đảng luôn luôn được bảo vệ vững chắc.

Đúc rút từ lịch sử cách mạng Việt Nam, toát lên chân lý: muốn có chiến thắng, tất yếu phải có niền tin vào chiến thắng và khi đó mới có hợp lực hành động muôn người như một, cống hiến, hy sinh bằng chính sự mách bảo của trái tim yêu nước chân chính. Chính niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc, vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài trí của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là cội nguồn sức mạnh bao trùm, kết nối không gian, vượt qua thời gian, tạo sự bền bỉ, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên chiến thắng vĩ đại.

Có niềm tin sẽ tạo nên những trái tim rực lửa, thôi thúc cả dân tộc ta vượt qua gian khó, bất chấp hy sinh, tù đày, tra tấn để xông pha vào các cuộc trường kỳ chiến đấu ròng rã hơn 100 năm chống thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ. Niềm tin ấy chính là cội nguồn sức mạnh bất diệt, nguồn cảm hứng, động viên lớp lớp thanh niên, mọi tầng lớp nhân dân trên khắp đất nước lên đường phục vụ tiền tuyến, cầm súng giết giặc lập công với tinh thần “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là chiến thắng của trí tuệ, bản lĩnh, niềm tin sắt đá vào thắng lợi của sự nghiệp toàn dân kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được dẫn dắt bởi đường lối và nghệ thuật lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng. Chính sức mạnh của niềm tin đã chiến thắng sức mạnh của vũ khí, đô la của kẻ thù. Bởi vậy, nhà báo Duylơrannút từng nói: “Ai cũng biết rằng, trong thế kỷ XX, chính vật chất là sức mạnh của thời đại. Thời đại có nhiều tên gọi: Thời đại năng lượng nguyên tử, thời đại phản lực, thời đại điều khiển học, thời đại chinh phục vũ trụ, thời đại thông tin hóa. Dù đặt tên cho thiết bị nào thì người Mỹ đều có và người Việt Nam đều không có. Sức mạnh duy nhất của người Việt Nam là sức mạnh của con người, của niềm tin chiến thắng”.

Niềm tin vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là tâm điểm tập hợp muôn người như một, gắn kết cả dân tộc thành một khối thống nhất. Niềm tin này cũng thức tỉnh nhân loại yêu chuộng hòa bình và công lý luôn sát cánh, hết lòng ủng hộ chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, cả về tinh thần và vật chất.

Ngày nay, trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, luôn cần có và phải có niềm tin ở cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người trong bộ máy trực tiếp làm công tác này (nhóm chuyên gia, Ban Chỉ đạo, tổ thư ký giúp việc, cộng tác viên…). Mỗi khi chúng ta có niềm tin vào thắng lợi, ắt sẽ có cách thức tiến hành để đạt đích thắng lợi. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng vậy, càng rất cần có niềm tin vào thắng lợi và tất yếu phải xuất phát từ trái tim yêu nước chân chính. Như thế, lập trường sẽ không dao động, tâm không gợn sóng, hành động không gượng gạo, tâm lý không chạy theo phong trào và thành tích, càng không vì đối phó, hình thức. Đó mới là cái gốc đem lại kết quả tích cực, lâu bền trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mọi sự hoài nghi, đối phó, nửa vời, gượng gạo trong công tác này chỉ làm tổn hại, thậm chí là phá hoại sự nghiệp cách mạng, con đường xây dựng CNXH, phát triển đất nước Việt Nam.

2. Tri ân sự cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân là trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để có nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và nhân dân, rất nhiều thế hệ đã chiến đấu hy sinh. Từ những ngày Đảng mới thành lập, các đảng viên nhiệt huyết cách mạng, cùng với nhân dân vượt qua gian khó, luôn tin tưởng vào thắng lợi ở ngày mai. Họ không chỉ tin vào chiến thắng giặc ngoại xâm mà cái đích cao cả là niềm tin và chiến đấu cho lý tưởng cộng sản – thực hiện khát vọng của nhân loại tiến bộ.

Trong thời kỳ chiến tranh cách mạng, cán bộ, đảng viên được phân công, nhiệm vụ, rất nhiều người xung phong nhận nhiệm vụ, có nghĩa là chấp nhận hy sinh. Họ nhận chức vụ, không màng danh lợi và cũng không cho mình là “ông to bà lớn” mà chỉ tâm nguyện cứu nước, cứu dân, cống hiến trọn đời bằng niềm chiến thắng và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, đảng viên, nhân dân đối với sự trường tồn của dân tộc và lý tưởng cộng sản. Những tấm gương chiến đấu, hy sinh của Đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ; các đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Hoàng Văn Thụ, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi… luôn soi sáng cho các thế hệ, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay soi mình, sửa mình, rèn mình, phấn đấu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Trong khi phần đông ra sức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức vào công tác xây dựng Đảng, đổi mới đất nước thì có một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, tha hóa, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí có trường hợp quay lưng hại Đảng, phản bội nhân dân, phỉ báng quá khứ. Lại có những cán bộ, đảng viên vun vén tư lợi, chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy học hàm học vị, chạy phiếu để được làm quan chức, hòng trục lợi cá nhân, quan liêu hách dịch, gây khó dễ với cấp dưới, đồng nghiệp và nhân dân để rồi trở thành “củi” tiến dần vào “lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những hành động đó làm ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng; ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ; làm tổn hại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà bao nhiêu thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta dày công gây dựng, vun đắp.

Để có độc lập, tự do của Tổ quốc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân hôm nay, biết bao lớp tiền bối đã chiến đấu, hy sinh. Xương, máu thấm vào đất Việt, hòa quyện vào hồn Việt, kết thành sợi dây xuyên nối và phân định chiến tranh với hòa bình, cống hiến với hưởng thụ, hy sinh với trục lợi. Qua các thời kỳ cách mạng, vì chiến đấu, hy sinh trọn đời cho Đảng và dân tộc, nhất là những người ưu tú của dân tộc phải vào tù ngục, đứng mũi chịu sào ở thời điểm cam go, thậm chí là biết trước sẽ khó thoát khỏi án tử của kẻ thù vẫn vui vẻ nhận nhiệm vụ. Chỉ tính riêng giai đoạn 1930-1945, trong cấp Trung ương của Đảng có 14 đồng chí bị đế quốc Pháp bắn, chém, hoặc thủ tiêu trong nhà tù. Tính đến tháng 1-1960, “Trong 31 đồng chí hiện nay là Ủy viên Trung ương Đảng ta, trước ngày khởi nghĩa đã được đế quốc Pháp tặng cho 222 năm tù đày. Đó là không kể những án tử hình vắng mặt và những cuộc vượt ngục trước khi hết hạn ở tù”.

Lịch sử cách mạng Việt Nam, những trang vàng lịch sử Đảng, được bồi đắp, tô thắm bởi những chiến công và cả sự hy sinh xương máu của các bậc tiền nhân, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên tiền bối. Pho sử vàng đó thể hiện phong phú, sinh động cuộc đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, hàm chứa niềm vui, nụ cười và cả mồ hôi, nước mắt, cô đọng những chiến công hiển hách và sự hy sinh xương máu của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cho lý tưởng cộng sản, vì độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Những giá trị thẩm thấu trong diễn trình lịch sử Đảng trở thành chân lý, niềm tin, tự hào, lòng biết ơn vô hạn của nhân dân đối với Đảng, của hậu thế đối với tiền nhân, được trân trọng, bảo vệ như một phần cơ thể mình.

Do vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không đơn thuần là bảo vệ cho hiện tại mà còn là bảo vệ thành quả của quá khứ và sự vững bền ở tương lại. Bởi lẽ, “Ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến những anh hùng, liệt sĩ của Đảng ta, của dân ta… Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta”.

Lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở chúng ta càng phải nâng cao tránh nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vững tin vào con đường cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Trái tim tin, yêu vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa cùng với gương sáng về năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị chính là chìa khóa đem lại kết quả tích cực trong công tác bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng chính là tiền đề, điều kiện tiên quyết, cơ sở để thực hiện “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng và quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó cũng là phấn đấu cho mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “xã hội ngày càng tiến, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt, đó là chủ nghĩa xã hội”./.

TS LÊ ĐỨC HOÀNG – Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ThS HOÀNG VĂN MINH – Chi cục thống kê tỉnh Kiên Giang

Tạp chí Lý luận Chính trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.