Cử tri không thể về nơi bầu cử vì dịch COVID-19 có thể bỏ phiếu ở nơi đang tạm trú

Nếu vì lý do dịch bệnh, cử tri không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì có thể đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri ở nơi mới (nơi tạm trú hoặc trong khu cách ly).

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Hội đồng tới Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài các trường hợp đã được hướng dẫn tại Văn bản số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, trong trường hợp cử tri đã được phát thẻ cử tri nhưng sau đó di chuyển đến nơi ở khác và vì lý do dịch bệnh mà không thể tham gia bỏ phiếu ở nơi đã có tên trong danh sách cử tri thì chậm nhất là 24 giờ trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, cử tri mang thẻ cử tri đã được phát đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình có thể tham gia bỏ phiếu để đề nghị được bổ sung vào danh sách cử tri và thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại nơi mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.