KHÔNG ĐƯỢC PHỦ NHẬN SỰ HY SINH CỦA CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

 

Quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta, là đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Những ngày tháng 7 này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Ấy vậy mà, những kẻ cực đoan, hận thù dân tộc trong các hội, nhóm, tổ chức phản động người Việt lưu vong như: Việt Tân, Người buôn gió, “xã hội dân sự”, “chống cộng, cứu nước”, “đấu tranh dân chủ”… lại cố tình xuyên tạc, phủ nhận sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ. Chúng cho rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là không cần thiết; Đảng không quan tâm đến các thương binh, bệnh binh; chính Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm cho sự hy sinh đó, vì đã gây ra cảnh “nồi da nấu thịt”…

Có thể nhận thấy, đây chỉ là những âm mưu, thủ đoạn của những kẻ phản động, thâm thù, hậm hực với những thành tựu, công lao của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mục đích của chúng là mua chuộc, dụ dỗ, kích động một số người nhẹ dạ cả tin, nhất là các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, từ đó gây tâm lý hoang mang, dao động, mất niềm tin vào Đảng, gây chia rẽ mối đoàn kết dân tộc, hòng đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các cuộc kháng chiến và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam là chính nghĩa. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định điều này. Thực hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, 75 năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã luôn lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công”. Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,3 triệu người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng. Mỗi năm giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 6.000-8.000 trường hợp. Mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công được điều chỉnh tăng phù hợp với lộ trình tăng mức tiền lương cơ sở. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực…

Điều này bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình vì nền hòa bình độc lập, tự do của dân tộc. Tri ân những người có công với đất nước vừa là tình cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính sâu sắc ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ ta, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Trước sự xuyên tạc của các thế lực phản động, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần hết sức tỉnh táo và cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin, đấu tranh đập tan mọi ý đồ xuyên tạc, vu khống của các đối tượng xấu. Cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị- xã hội các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ; không ngừng chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, coi đây vừa là đạo lý tốt đẹp, vừa là bổn phận, trách nhiệm và tình thương yêu đồng chí, đồng bào của mỗi người Việt Nam.

BHD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.