THỦ TƯỚNG LÀM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CƠ CẤU LẠI HỆ THỐNG CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Hai phó trưởng ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (Phó Trưởng Ban thường trực) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng. Ban Chỉ đạo còn có lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn liền với xử lý nợ xấu theo các mục tiêu, định hướng nêu tại quyết định 689 về phê duyệt Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn liền với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 689 và các vấn đề vượt thẩm quyền bộ, ngành.

Giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương xử lý các vấn đề trong phạm vi Quyết định 689 thuộc chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương.

Đồng thời giúp Thủ tướng điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương, đồng thời tăng cường trách nhiệm, hiệu quả tham gia, phối hợp của các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 689. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Thủ tướng về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” có mục tiêu tạo bước chuyển rõ rệt, thực chất trong cơ cấu. Đề án đã chỉ rõ những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu đến năm 2025 giảm số lượng các TCTD, xử lý cơ bản các ngân hàng yếu kém, không để phát sinh những ngân hàng yếu kém mới, hệ thống các TCTD lành mạnh và phát triển bền vững.

Cùng với đó, đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của TCTD; ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các TCTD có liên quan.

Tiền phong

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.