TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

Chính phủ vừa ra Nghị quyết 09/NQ-CP, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Ðây là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả quan điểm chỉ đạo, phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể Nghị quyết số 20-NQ/TW đề ra: Ðến năm 2030, có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác, với 2 triệu thành viên; 45 nghìn hợp tác xã với 8 triệu thành viên; 340 liên hiệp hợp tác xã với 1.700 hợp tác xã thành viên; bảo đảm hơn 60% tổ chức kinh tế tập thể đạt loại tốt, khá,…

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng, vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với phát triển kinh tế tập thể.

Ðồng thời, hoàn thiện khung pháp lý về kinh tế tập thể với nhiều hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao và các tổ chức đại diện để nâng cao khả năng huy động vốn, tăng tích lũy vốn và tài sản chung; nâng cao tính minh bạch trong quản lý, điều hành; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể, xây dựng bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể tập trung, thống nhất, xuyên suốt trong chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương,…/.

Theo Báo Nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.