SẼ CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ CHO TỪNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, sổ BHXH giấy đang sử dụng hiện nay sẽ được xây dựng trên môi trường điện tử để từng người lao động theo dõi quá trình đóng hưởng.

Cụ thể, tại Điều 32 quy định về Sổ bảo hiểm xã hội được xây dựng trên môi trường điện tử và được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hường, là cơ sờ để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bất buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quv định cùa Luật.

Chính phủ quy định cụ thể về nội dung, cách thức khai thác, sử dụng Sổ bảo hiểm xã hội và trình tự, thủ tục tham gia, giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bằng phưcmg thức giao dịch điộn tử.

Luật BHXH năm 2014 cũng đã quy định: Sổ bào hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hường các che độ bào hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quv định của Luật này. Đến năm 2020. sổ bào hiểm xã hội sẽ được thay thế bằng thẻ bào hiểm xã hội.

Trên thực tế, trong thời gian qua xảy ra nhiều trường hợp doanh nghiệp vẫn báo với người lao động đã trích nộp BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhưng không nộp và Quỹ BHXH. Do vậy, khi người lao động nghỉ việc không được giải quyết chế độ BHXH, lương hưu. Nhiều người lao động kiến nghị BHXH về app theo dõi chế độ đóng hưởng BHXH thuận tiện như app theo dõi cập nhật việc dùng điện và số tiền phải đóng. Việc theo dõi việc đóng hưởng thuận tiện như vậy sẽ giúp người lao động chủ động theo dõi và chủ động được giải quyết chế độ BHXH, không phải đợi chờ thủ tục hành chính từ phía doanh nghiệp./.

Theo Báo Tin tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.