BÀI HỌC LỚN CỦA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

 

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 612 trang. Cuốn sách có 3 phần, trình bày một cách hệ thống những quan điểm, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư theo từng nhóm vấn đề góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chúng tôi đặc biệt quan tâm phần thứ hai của cuốn sách: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần này tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chính là căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa.

Có nhiều bài viết đăng trên Tạp chí Cộng sản cách đây nửa thế kỷ, đến giờ vẫn vẹn nguyên tính thời sự. Nổi bật như bài viết “Bệnh sợ trách nhiệm” (1973), đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Thái độ sợ trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên đang là một trở ngại cho công tác của Đảng và Nhà nước, làm cho công việc bị trì trệ, giậm chân tại chỗ, làm cho những nhân tố mới không phát huy được, những khuyết điểm và nhược điểm không được khắc phục kịp thời, và làm cho trình độ, năng lực công tác của cán bộ chậm được nâng cao”.

Nghiên cứu các bài viết trong cuốn sách của Tổng Bí thư, thấy rõ sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của đồng chí đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách thể hiện rõ tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách cũng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư chỉ rõ quan điểm: “Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”.

Với giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách, cùng với tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, hết lòng hết sức vì Đảng, vì dân của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta có trách nhiệm học tập, lan tỏa và phát huy những giá trị to lớn của cuốn sách trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Báo Nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.